Мартин Задек

ЗАДЕК (Садек) Мартин (1690, Золотурн, Швейцария – 20. ХII. 1796, Алпите) – монах-аскет, автор на едно от най-разпространените предсказания за падането на Осм. империя. За него е известно, че около 30 г. прекарва в усамотение в швейцарските Алпи. Прави предсказанието по чудесен начин - след смъртта си възкръсва за известно време, за да съобщи “божията воля” за бъдещето. Личността му е митологизирана през Възраждането, а на предсказанието му се придават тайни свойства. На М.З. приписват авторството на всеизвестното кабалистично предсказание “Туркиiа ке падне”, при което сборът от числовата стойност на църковнославянските букви  дава г. 1876. На практика обаче в текста на изреченото от М.З. отсъства каквото и да е кабалистично предсказание. Прозрението му се отнася до падането на Цариград под ударите на северен народ. Най-ранен негов препис се  открива в сборник със смесено съдържание, преписан от Павел Попович през 1821.  През 70-те г. на ХІХ в. излизат три календара с неговото предсказание. За известността на М.З. и за ролята, която изиграва предсказанието му пишат Ив. Вазов (в “Хаджи Ахил”, “Чичовци”, “Неотдавна”, “Под игото”) и З. Стоянов (“Записки по българските въстания”). Османистът В. Шанов се натъква през 1837 г. в Цариград на “Сборник от прорицателства из покорните на султана земи” на осм. език, в който са събрани много произведения, вещаещи края на тур. царство. Монахът-предсказател добива известност, а неговото откровение – разпространение и в Русия, също през първата четвърт на ХІХ в. За него споменава А.С. Пушкин в гл. V, стр. 23-24 на “Евгений Онегин”; разпространява се негово изображение като народна картина (лубок).

Съч. Бранкевич, М. С. Древний астролог или Оракул искуснейших в гадании Мартына Задека, Йосифа Мутта, Тихобрага и физиогномиста Лафатера и др. или Новая и полная гадательная книга. М., 1814. Любопытное предсказание сто-шестилетнего славного швейцарского старика Мартына Задека о взятии Константинополя, столицы турецкого султана.М., 1828. Собрания любопитных предсказаний об упадке турецкой империи. М., 1828. Паничков, Х.Д. Календар за 1877. С предвещанието на Мартин Седека. Браила, 1877. Георгиев, Х.П. Народен български паметник с предсказанието на Мартина Задека. Гюргево, 1878; Ст. Загора, 1886. Калоферски, Хр. К. Хрисмас или проповедта на блаженаго йеромонаха Агатангела предсказва на политични случки с предвещанието на Мартина Задека. Свищов, 1878.

Лит. А н г е л о в, Б. Три исторически разкази. - Изв. Ин-та за история.Т. 14-15.С., 1964. М у т а ф ч и е в а, В. Предсказанията за края на Османската империя. – Studia Balkanica. 1974, № 18.

К. Михайлов